Постанова кабінету міністрів україни від 8 квітня 2015 року №234

 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996

 

  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 234

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2889; 2009 р., № 80, ст. 2718) і від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України


А. ЯЦЕНЮК


Інд. 17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 234
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 9961. У Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства та громадськими радами, утвореними відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.

Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі — громадська рада) може проводити громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади, при якому вона утворена.”;

2) абзац перший пункту 2, пункти 4 і 5 після слів “інститут громадянського суспільства” в усіх відмінках і формах числа доповнити словами “, громадська рада” у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці другому пункту 2 слова “організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців” замінити словами “об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання”;

4) пункт 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Громадська рада у письмовому запиті до органу виконавчої влади зазначає інформацію, передбачену абзацами третім — п’ятим цього пункту, та подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

5) у пункті 4:

підпункт 3 після слів “громадської експертизи” доповнити словами “, текст наказу (розпорядження)”;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі орган виконавчої влади у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.”;

6) доповнити Порядок пунктами 51 і 52 такого змісту:

“51. Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи органу виконавчої влади чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, громадської ради.

52. Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі — експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, громадською радою (далі — ініціатор громадської експертизи), подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:

інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які проводили експертизу;

обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних повноважень;

пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.

У разі утворення робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи в експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої групи.

Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.

У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.”;

7) у пункті 6 слова “Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за результатами проведеної громадської експертизи (далі — експертні пропозиції),” замінити словами “Експертні пропозиції”;

8) у пункті 7:

у підпункті 2 слова “інституту громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу” замінити словами “ініціатора громадської експертизи”;

у підпункті 3 слова “інституту громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу,” замінити словами “ініціатору громадської експертизи”;

у підпункті 4:

в абзаці другому слова “інституту громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу” замінити словами “ініціатора громадської експертизи”;

в абзаці третьому слова “інститутом громадянського суспільства за результатами проведеної громадської експертизи” замінити словами “ініціатором громадської експертизи”;

в абзаці п’ятому слова “інституту громадянського суспільства” замінити словами “ініціатору громадської експертизи”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996:

1) у постанові:

абзац четвертий пункту 4 після слів “організацій роботодавців” доповнити словами “та їх об’єднань”;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. З метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення:

Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, з Прем’єр-міністром України, іншими членами Кабінету Міністрів України;

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при районних, районних в мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.”;

2) у Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.”;

у пункті 7:

абзац перший викласти у такій редакції:

“7. Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.”;

в абзаці другому слова “, які діють на відповідній території” виключити;

пункти 8, 11 і 12 викласти у такій редакції:

“8. Орган виконавчої влади протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.”;

“11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

визначають порядок надання адміністративних послуг;

стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як 15 календарних днів.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.”;

у пункті 13:

абзац перший після слова “проведення” доповнити словами “публічних заходів”;

абзац другий після слова “зустрічей” доповнити словом “(нарад)”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Інтернет-конференцій, відеоконференцій.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при органах виконавчої влади.”;

у пункті 14:

в абзаці першому слова “із залученням громадської ради” виключити;

в абзацах шостому і одинадцятому слова “та в інший прийнятний спосіб” замінити словами “або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб”;

в абзаці десятому слова “у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін” виключити;

у пункті 15:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади тексту проекту акта;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим — тринадцятим;

в абзаці сьомому слова “кожного альтернативного” виключити;

в абзаці восьмому слова “строк, місце, час заходів” замінити словами “місце і час проведення публічних заходів”;

в абзаці дев’ятому слова “спосіб забезпечення” замінити словом “порядок”;

в абзаці десятому слово “адреса” замінити словами “поштова та електронна адреси”;

пункти 16—19 викласти у такій редакції:

“16. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці “Електронні консультації з громадськістю” рубрики “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України “Про доступ до публічної інформації” та “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Для проведення електронних консультацій з громадськістю з питань, визначених у пункті 12 цього Порядку, використовується також урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада”.

17. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;

назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

18. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.

19. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.”;

у пункті 20:

абзац перший після слів “громадського обговорення” доповнити словами “, електронних консультацій з громадськістю”;

абзац другий після слів “громадського обговорення” доповнити словами “, електронних консультацій з громадськістю”;

абзац шостий після слів “результатами обговорення” доповнити словами “, із зазначенням автора кожної пропозиції”;

пункт 21 викласти у такій редакції:

“21. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.”;

3) у Типовому положенні про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики” замінити словами “тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;

абзац другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено (далі — орган).

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.”;

у пункті 3:

в абзаці другому слова “створення умов для реалізації” замінити словами “сприяння реалізації”;

в абзаці третьому слова “органів виконавчої влади” замінити словом “органу”;

в абзаці четвертому слова “виконавчої влади” виключити;

у пункті 4:

у підпункті 1 слова “виконавчої влади, при якому вона утворена (далі — орган),” виключити;

підпункт 3 після слів “розгляду пропозиції” доповнити словами “з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також”;

підпункт 4 після слів “громадську експертизу” доповнити словами “діяльності органу”, а після слів “нормативно-правових актів” — словами “, які розробляє орган”;

підпункт 5 після слів “зауважень громадськості” доповнити словами “, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні”;

у підпункті 7 слова “громадських організацій” замінити словами “інститутів громадянського суспільства”;

у пункті 5:

підпункт 2 після слів “вітчизняних та міжнародних” доповнити словами “інститутів громадянського суспільства,”, а після слів “окремих фахівців” — словами “(за згодою)”;

підпункт 5 після слів “консультацій з громадськістю” доповнити словами “, у триденний строк після початку таких консультацій”;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.”;

у пункті 7:

в абзаці першому слова “кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та” замінити словами “осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких”;

абзац другий після слів “установчими зборами” доповнити словами і цифрами “та не може становити більш як 35 осіб”;

пункти 8 і 9 викласти у такій редакції:

“8. Для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі — ініціативна група).

Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники органу, при якому утворюється громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.”;

у пункті 10:

абзац другий після слів “два рази” доповнити словом “підряд”;

в абзаці третьому слова “повідомлення керівника інституту громадянського суспільства” замінити словами “надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника”;

в абзаці п’ятому слова “визнання у судовому порядку члена громадської ради” замінити словами “визнання його у судовому порядку”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Типовим положенням для формування складу громадської ради.”;

доповнити Типове положення пунктом 101 такого змісту:

“101. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації органу.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.”;

пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Типового положення.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.”;

абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:

“організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;”;

пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.”;

у пункті 14:

друге речення абзацу першого після слів “за ініціативою” доповнити словами “голови громадської ради, керівника органу або”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим;

абзац третій після слів “половина її членів” доповнити словами “від загального складу”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник органу.”;

доповнити Типове положення пунктом 151 такого змісту:

“151. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в Iкварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.”;

пункт 16 викласти у такій редакції:

“16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці “Громадська рада”.

Анонсы событий

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • РГА
  • О районе
  • Новости и объявления
  • Экономика, инвестиции
  • Публичная информация
  • Гражданское общество
  • Административные услуги
  • Больше